Om bioenergi

Her kan du få svar på noen av de vanligste spørsmålene om bioenergi, ved å klikke på boksene under.

Hvordan virker bioenergianlegg?
 • Våre bioenergianlegg plasseres hos kunden og består av to hoveddeler; kjele med brenner som er installert i egen modul eller fyrhus og egen modul eller bygning for flislager eller silo for pellets.
 • Våre bioenergianlegg benytter treflis eller trepellets.
 • Flismodulene eller pelletssiloene kan i prinsippet plasseres hvor som helst på brukers eiendom, stående på bakken eller gravet ned.
 • Varmtvann føres inn og ut av brukerens bygning med rør for vannbåren varme.
 • Driften av våre bioenergianlegg er helautomatisk, der blant annet mating av biobrensel fra "lagringsmodulen" og inn i "forbrenningsmodulen" skjer automatisk.
 • Aske fra kjelen og skadelige partikler i røykgassen skilles ut og samles opp i lukkede askeskuffer. Askeskuffene blir tømt av oss.
 • Våre bioenergianlegg krever ingen innsats fra kunden. Biobrensellageret blir løpende etterfylt av oss. All drift og vedlikehold av bioenergianlegget, med varmenettet inn til kunden, utføres av oss.
 • 24-timers vakttjeneste blir utført av oss.
 • Vi er 100 % ansvarlig for bioenergianlegget og driften av dette.
Hva er bioenergien vi leverer?
 • Vi leverer varme, eller damp, som produseres ved å brenne treflis eller trepellets i en bioenergiovn. I denne prosessen varmes det opp vann som føres tur/retur, i et lukket rørsystem, til kunden. Hos kunden overføres varmen, eller dampen, til deres varmenett/tappevannsanlegg via varmeveksler.
 • Når et tre vokser binder det opp CO2 i veden. Vi brenner biobrensel i våre anlegg og det slippes da ut like mye CO2 som treet har bundet opp i sin vekst. Dersom treet ikke blir utnyttet, men råtner i skogen, slipper det ut omtrent like mye CO2 som når vi utnytter treet til i varmeproduksjon. Etter at treet er hogd i skogen vil det vokse opp nye trær som igjen binder opp like mye CO2.
 • Biovarme gir et kretsløp der skogen som vokser opp binder like mye CO2 som biovarmeanleggene slipper ut. Derfor blir biovarmen vi leverer CO2-nøytral.
 • Biovarme har i flere tiår hatt en svært solid posisjon i blant annet Sverige. Dette oppvarmingskonseptet er nå på rask frammarsj inn i det norske markedet.
Hvem kan benytte bioenergianlegg?
 • Stort sett kan alle bygninger med vannbåren varme eller bedrifter med behov for damp i sin produksjon,  enkelt konvertere til bioenergi.
 • Våre bioenergianlegg kan tilpasses alle effektbehov.
Hvorfor bioenergi?
 • Bioenergi er konkurransedyktig med elektrisitet, olje og gass.
 • Bioenergi er CO2 nøytralt.
 • Bioenergi gir brukeren en anerkjennelse for miljøbevissthet.
 • Bioenergi gir brukeren et forsprang ved fremtidige krav om energiomlegging
 • Bioenergi er basert på en type lokale skogressurser som i liten grad blir utnyttet i dag. Dette igjen vil medføre økt ressursutnytting, verdiskapning og sysselsetting for lokalt næringsliv.
 • Bioenergi ivaretar kulturlandskapet.

Biobrensel